බයිස්කෝප් ටී ෂර්ට් Normal Design 2 – ID: 807

 

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

මිල : රු 1250.00 (8.55$)

බයිස්කෝප් ලෝගෝ එක සහිත මෙම ටි ෂර්ට් එක “XL”, “L”,”M, “S” ප්‍රමාණ වලින් ගත හැක.

 

Material – Premium Grade quality Sport fabric Self fabric


  • කලින් මුදල් ගෙවා වෙන් කර ගැනීම් (Pre-Order ) නැතහොත් තොග අවසන් භාණ්ඩ ඉල්ලුම් කරන ලද අවස්ථාවලදී අවම ඉල්ලුම් කිරීම් 20 පසු  අප විසින් අදාළ ඇනවුම නිෂ්පාදන ආයතනයට ලබාදෙන බැවින් අදාළ භාණ්ඩය ඔබ වෙත ලැබීමට සති තුනක සිට මසක කාලයක් ගතවිය හැකි බව සලකන්න.
  • දැනට තොග සතුව තිබෙනා ඕනෑම බාන්ඩයක් ඔබට දින 3 ඇතුලත නිවසටම ගෙන්වාගැනීමේ පහසුකම සලසා ඇත.
  • මුදල් ගෙවනා ආකාරය දැනගැනීම සඳහා මුදල් ගෙවීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.

Additional information

T Shirts Sizes

S, M, L, XL

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.