මුදල් ගෙවීම්

ඔබට මෙම සියලුම ඇනවුම් සඳහා මුදල් ගෙවීමට ක්‍රම තුනක් බාවිතා කර හැක. 

පේ පැල් හැර අනිකුත් ගෙවීම් සඳහා භාණ්ඩ මිලෙහි රුපියල් වලින් සඳහන් කර ඇති  මිල අදාළ කර ගන්න.

අපගේ බැංකු ගිණුමට මුදල් බැරකිරිම.

ඒ සඳහා පහත දැක්වෙන සම්පත් බැංකු ගිණුම බාවිතා කරන්න. බයිස්කෝප් වෙබ් අඩවියේ ජෙෂ්ට ඇඩ්මින්වරයෙක් වෙන හසන්ත වික්‍රමරත්න සහෝදරයාගේ නමින් ගිණුම විවෘත කර ඇත.

ගිණුම් අංකය  – 1060 5340 9560
ගිණුම් නම       – හසන්ත වික්‍රමරත්න (Hasantha Wickramarathne)
බැංකුව             – සම්පත් බැංකුව – කඩවත ශාඛාව (Sampath Bank – Kadawatha Branch)

ඊසි කෑෂ් බාවිතයෙන් මුදල් ගෙවීමට.

බැංකුවට යාමට අපහසූ ඔබට ඊසි කෑෂ් බාවිතයෙන් පහත දැක්වෙන අංකය වෙත මුදල් එවිය හැක.

ඩයලොග් අංකය – 0764 774 527

පේ පැල් බාවිතයෙන් ඔබට කෙලින්ම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් මගින් මුදල් ගෙවිය හැක.

සැලකිය යුතුයි.

  • පේ පැල් හැර අනිකුත් ආකාරයට මුදල් ගෙවීමෙන් පසු අදාළ ලදුපත අපට එවීමට ප්‍රථම එහි ඔබගේ ඇනවුම් අංකය (Order No) අනිවාර්යයයෙන් සඳහන් කරන්න.
  • ස්කෑන් කොපියක් ලෙස හෝ චායාරුපයක් ලෙස ඔබට අදාළ අදාළ ලදුපත අප වෙත එවිය හැක.

ඔබට ලදුපත පහසුවෙන් එවීම සඳහා මෙතනට පිවිසෙන්න.