ගෙවීමට අදාළ ලදුපත එවීමට

මෙම ස්ථානය ඔබගේ ගෙවීමට අදාළ ලදුපත එවීමට පමණක් බාවිතා කරන්න. අදාළ ලදුපතේ ස්කෑන් පිටපතක් හෝ චායරුපයක් මෙමගින් පහසුවෙන් අප වෙත එවිය හැක. නැතිනම් [email protected] ඊමේල් ලිපිනයට ඔබට පහසු ආකාරයට යොමු කර හැක.

 
 
 
 

Verification