අපව සම්බන්දකර ගන්න

බයිස්කෝප් ෂොප් වෙබ් අඩවිය පිලිබඳ විමසීමට හෝ ඔබට අවශ්‍ය වෙන භාණ්ඩයක් ගැන දැනුම් දීමට මෙම ස්ථානයෙන් ඔබට හැකියාව ඇත. දැනට වෙබ් අඩවියේ තොග අවසන් වූ හෝ අලුතෙන් එකතු විය යුතු යැයි ඔබට හැඟෙන යම් කිසි භාණ්ඩයක් තිබේ නම් එය අපට මෙම ස්ථානය හරහා දැනුම් දීම සිදු කරන්න.නැතිනම් ඔබට දැනගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුර කුමක්ද පැහැදිලිව දක්වන්න. අප හැකි ඉක්මනින් ඔබට පිළිතුරු ලබාදීමට සුදානමෙන් සිටිමු.

 


නැතිනම් පහත සඳහන් දුරකථන අංක මගින් හෝ ඊමේල් ලිපිනයෙන් විමසන්න.

දුරකථන අංකය – 0773 234527 (අසංක)

                                 0712 076057 (චාමර)

                                 0778 677179 (සදුන්)

ඊමේල් ලිපිනය  – [email protected]