අපගෙන් ඔබට විස්තර විමසීම සඳහා සහ මුදල් ගෙවීමෙන් පසු අදාළ ලදුපත අප වෙත එවීමට මෙම වෙබ් පිටුව බාවිතා කරන්න. ඒ සඳහා වෙන් වෙන් වශයෙන් ස්ථාන දෙකක් පහත දක්වා ඇති අතර නිවැරදි ස්ථානය බාවිතා කරන්න.


අපව සම්බන්දකර ගන්න…

බයිස්කෝප් ෂොප් වෙබ් අඩවිය පිලිබඳ විමසීමට හෝ ඔබට අවශ්‍ය වෙන භාණ්ඩයක් ගැන දැනුම් දීමට මෙම ස්ථානයෙන් ඔබට හැකියාව ඇත. දැනට වෙබ් අඩවියේ තොග අවසන් වූ හෝ අලුතෙන් එකතු විය යුතු යැයි ඔබට හැඟෙන යම් කිසි භාණ්ඩයක් තිබේ නම් එය අපට මෙම ස්ථානය හරහා දැනුම් දීම සිදු කරන්න.නැතිනම් ඔබට දැනගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුර කුමක්ද පැහැදිලිව දක්වන්න. අප හැකි ඉක්මනින් ඔබට පිළිතුරු ලබාදීමට සුදානමෙන් සිටිමු.


ඔබගේ ගෙවීමට අදාළ ලදුපත එවීමට

මෙම ස්ථානය ඔබගේ ගෙවීමට අදාළ ලදුපත එවීමට පමණක් බාවිතා කරන්න. අදාළ ලදුපතේ ස්කෑන් පිටපතක් හෝ චායරුපයක් මෙමගින් පහසුවෙන් අප වෙත එවිය හැක. නැතිනම් [email protected] ඊමේල් ලිපිනයට ඔබට පහසු ආකාරයට යොමු කර හැක.

 
 
 
 

Verification